• Imprimir

Responsabilidad social corporativa

L’Institut Català d’Oncologia és una empresa pública, entre els objectius de la qual hi ha la promoció de la responsabilitat social corporativa per garantir la sostenibilitat econòmica, ambiental i de compromís social. 

El seu objectiu és promoure un model de gestió sanitària des de la perspectiva de la responsabilitat social corporativa, orientat a:
1) impulsar mesures de sostenibilitat econòmica.
2) racionalitzar i optimitzar l’ús dels recursos energètics.
3) millorar el clima laboral i augmentar el compromís amb l’empresa, amb l’aplicació de mesures orientades a les persones, sobretot en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats de treballadores i treballadors.
4) posicionar l’organització en l’entorn social i institucional com a empresa responsable.

La voluntat de l’Institut és oferir qualitat de servei, coneixement i sostenibilitat, tot treballant amb honestedat i coherència. Els nostres compromisos es recullen a les línies d’actuació següents:

El codi de bon govern, de l'Institut Català d'Oncologia, inclou els principis ètics i de conducta que han de guiar les actuacions dels membres de Consell d'Administració en l'acompliment de les seves funcions.

Aquest codi és el resultat d’un treball intens i participatiu, realitzat per professionals que desenvolupen la seva tasca diària als tres centres de la nostra institució.
L’objectiu d’aquest codi és descriure els valors, les normes ètiques i els principis deontològics que han d’inspirar, de guiar i de definir la conducta del professional sanitari. En definitiva, vol garantir un tracte just, racional i càlid, “pensant com a pacients”.

La trascendencia social y económica de la contratación pública exige que la gestión pública hay alcance unos niveles óptimos de buena administración y excelencia. Se trata de un requerimiento ineludible que deriva, en primer término, que los ciudadanos y las ciudadanas constituyen el centro de referencia de la actividad pública, y que adquiera una especial relevancia en la contratación pública por la magnitud de recursos económicos que se destinan.

L’Institut Català d’Oncologia declara el seu compromís en l’establiment de polítiques que integren la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, sense discriminació directa o indirecta per raó de sexe, així com l’impuls i el foment de mesures per aconseguir la igualtat real en la nostra organització.

Per tal que la igualtat sigui una realitat palpable en les relacions laborals i en el dia a dia de l’Institut, l’any 2011 es va constituir la Comissió d’Igualtat i es va desenvolupar el primer Pla Igualtat d’Oportunitats.

Des de l’any 2015 l’ICO forma part de la xarxa d’empreses amb el Distintiu Igualtat en l’Empresa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

L'Institut Català d'Oncologia vol garantir i expressar el seu compromís amb la societat en general i la comunitat local, per disminuir el impacte del càncer en la població i millorar la seva qualitat de vida.

En aquesta línia es desenvolupen aliançes amb diferents institucions, i un seguit d'iniciatives de suport i acompanyament a malalts i familiars, que complementen els serveis assistencials. 

L’Institut Català d’Oncologia aplica la seva política mediambiental, fent un ús racional de les energies i emissions contaminants, un consum responsable de l’aigua, el tractament acurat dels residus generats. Per tal d’avançar en la millora continua de les pràctiques mediambientals, és membre de la xarxa global d’Hospitals verds i saludables i està adherit al Programa d’Acords Voluntaris per a la Reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle.

L’Institut Català d’Oncologia dóna suport els deu principis del Pacte Mundial en matèria de drets humans, drets laborals, medi ambient i de lluita contra la corrupció. Amb l’adhesió al Pacte Mundial vam expressar la nostra intenció de donar suport i d’implementar aquests principis en el marc de la nostra esfera d’influència. A més, informarem puntualment d’aquest compromís als nostres grups d’interès i al públic en general.

Información relacionada

Sumant-se a aquesta iniciativa, l’ICO dóna suport a la gestió de la diversitat com imperatiu empresarial, social i legal i es compromet a promoure: la conciliació de la vida laboral i personal, la sensibilització sobre els principis d'igualtat d'oportunitats i respecte a la diversitat dins dels valors de l'empresa, la construcció d'una plantilla diversa, la promoció efectiva de la integració sense discriminació laboral, la gestió de la diversitat en totes les seves polítiques de direcció i estendre i comunicar el compromís amb aquests valors a tot el seu entorn.

Logo Charter a la Diversitat

Información relacionada

Con la Etiqueta Responsable del Instituto Catalán de Oncología refleja sus 10 + 1 compromisos en los ámbitos económico, social y ambiental y los objetivos de futuro para seguir avanzando hacia la responsabilidad social corporativa.

 

Logo Responsable

Información relacionada

Fecha de actualización:  21.10.2011