• Imprimeix

Informació per promotors d'assaigs clínics (ICO Badalona)

 

Els acords de confidencialitat previs i posteriorment l’esborrany inicial del protocol i qüestionaris de factibilitat s’han d’enviar al coordinador de cada servei o alternativament, a l’investigador principal responsable de la patologia.

La llista completa de coordinadors i investigadors així com les dades de contacte es poden trobar a l’ Annex I.

Per projectes globals de centre s’ha de concertar la visita amb el coordinador general de la UIC (Annex I). Per a projectes i assaigs específics s’han de concertar les visites amb el coordinador de cada servei (Annex I). Les dades i característiques bàsiques del centre es poden consultar a l’ Annex II .

El projecte és avaluat per un comitè científic intern (GRICOBAD) que permet obtenir l’aprovació del centre. L’aprovació del centre és una condició indispensable per a l’avaluació del projecte pel CEIC. El CEIC de referència per als projectes de la UIC de l’ICO és el CEIC de l’Hospital Germans Trias i Pujol.

El GRICOBAD es reuneix setmanalment mentre que el CEIC accepta projectes del dia 1 al 5 de cada mes i te la reunió plenària el darrer divendres de cada mes.

Per obtenir l’aprovació del centre cal remetre a la secretària del GRICOBAD el protocol de l’assaig i la memòria econòmica prèviament o de forma simultània a la seva remissió al CEIC.

Secretaria GRICOBAD  Anna Woessner           awoessner@iconcologia.net
Secretaria tècnica CEIC  Àngels Fortes            avaluacionsceic.germanstrias@gencat.cat
President CEIC   Dra. Magí Farre                  mfarre.germanstrias@gencat.cat


El CEIC té documentació específica addicional per admetre projectes a tràmit disponibles a la Web de l’Hospital Germans Trias i Pujol o la específica del CEIC.

Més informació sobre tràmits del CEIC http://www.ceicgermanstrias.cat 

La redacció i tràmit de contractes d’assaig clínic és responsabilitat de la Sra.Carolina Soler. Per evitar retards en el tràmit del contracte, es recomana iniciar les gestions tan aviat com el projecte sigui aprovat pel CEIC o, fins i tot, preparar un esborrany preliminar prèviament a l’aprovació pel CEIC si no es preveuen inconvenients majors.
Responsable gestió de contractes:
Carolina Soler i Soto    csoler@iconcologia.net
Els aspectes més importants a considerar per a la redacció i elaboració del contracte junt amb els econòmics i administratius es poden trobar a l’ Annex III.

La visita d’inici es concertarà amb el coordinador del Servei implicat i l’IP (Annex I).
És convenient informar directament a la coordinadora d’infermeria d’assaigs i al farmacèutic responsable   si es voleu  assegurar que estiguin a la mateixa visita d’inici o que puguin atendre al monitor el mateix dia que la resta de l’equip.
Farmàcia assaig  Marta Munné   assaigsfarmacia_bad@iconcologia.net
Coordinadora d’infermeria Olga Fernández    aacc@iconcologia.net 

Les visites de monitoratge es concertaran amb el coordinador del Servei implicat i l’IP o el tècnic de l’assaig corresponent (Annex I), amb la coordinadora d’infermeria i amb el responsable de farmàcia (veure apartat cinquè). Totes les monitoritzacions es comunicaran paral•lelament a la responsable econòmica-administrativa de la UIC.

Responsable econòmica-administrativa  :
Carolina Soler    uicico_badalona@iconcologia.net
Les visites de tancament requereixen ser concertades prèviament amb la responsable econòmico-administrativa per tal de procedir  al tancament econòmic de l’assaig.

La facturació de visites i procediments es farà segons els terminis estipulats en el contracte. S’emetrà una proforma de la factura que s’enviarà en paral•lel a la responsable econòmica i administrativa de la UIC i al responsable de l’emissió de la factura a la Fundació Germans Trias i Pujol especificant el promotor, l’assaig al que es fa referència i el concepte de la facturació:
Fundació HGTiP  Toni de Latorre  atorre@igtp.cat
Responsable UIC  Carolina Soler  uicico_badalona@iconcologia.net

Un cop acceptada la proforma, la fundació emetrà la factura al promotor que haurà de ser abonada en els terminis establerts segons el contracte.

Comitè  Ètic d’ Investigació Clínica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Planta Baixa edifici maternal. Ctra. de Canyet, s/n 08916 Badalona.
Secretaria tècnica: Àngels Fortes     ceic.germanstrias@gencat.cat

Unitat d’Investigació Clínica ICO Hospital Germans Trias i Pujol
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Planta 6a. edifici maternal. Ctra.de Canyet, s/n 08916 Badalona.

Correu genèric:      uicico_badalona@iconcologia.net
Secretaria tècnica ICO i relacions CEIC:
A. Woessner     awoessner@iconcologia.net
Gestió de contractes i relacions promotors:
Carolina Soler      csoler@iconcologia.net

Gestió Econòmica i relacions amb la Fundació IGTP:
Carolina Soler      csoler@iconcologia.net

Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol. 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Planta Baixa edifici maternal. Ctra.de Canyet, s/n 08916 Badalona.

Tresoreria i Emissió de factures:
Antoni de la Torre     atorre@igtp.cat

Data d'actualització:  03.11.2011