• Imprimeix

Programa ProCURE

Programa ProCURE

Programa Contra la Resistència Terapèutica del Càncer (ProCURE)

ProCURE constitueix un nou programa de recerca de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) adreçat a donar resposta a un dels problemes principals en la lluita contra el càncer; la manca de resposta terapèutica o aparició de resistència al tractament. Com a centre monogràfic i integral del càncer a Catalunya, l’objectiu de l’ICO amb aquest nou programa és el de reduir considerablement l’impacte sanitari de la malaltia.

La resistència terapèutica afecta en major o menor mesura a tot tipus de càncer i teràpia. Aquest greu problema pot afectar fins al 70-80% dels pacients d’alguns subtipus tumorals que apareixen de forma relativament freqüent en la població general. Com a servei públic, el compromís de l’ICO i dels investigadors ProCURE és el de sumar esforços professionals i tecnològics per conèixer amb exactitud el “per què” de la manca de benefici terapèutic en alguns pacients i, en conseqüència, desenvolupar nous biomarcadors i noves estratègies terapèutiques que siguin més efectius que els actuals.

Per comprendre el fenomen de la resistència amb garanties d’èxit, és a dir, amb la possibilitat de traslladar els resultats de recerca cap una millora de l’assistència i tractament del pacient, calen equips de treball multidisciplinaris. ProCURE neix amb aquesta qualitat i format per 10 grups recerca en un context hospitalari que és referència en el nostre país. ProCURE estudia tots els tipus de càncer que apareixen de forma més freqüent en la població així com altres tipus relativament menys comuns però que pel seu impacte clínic i/o manca de solucions terapèutiques efectives requereixen de forma crítica d’una millora en del seu coneixement. Les línies de recerca inclouen el coneixement dels mecanismes de resistència a les quimioteràpia (per exemple l’ús del cisplatí en càncer d’ovari) i teràpies “dirigides” (per exemple l’hormonoteràpia en càncer de mama o l’angiogènesi en tumors renals). Així també ProCURE avalua noves estratègies terapèutiques basades en la immunoteràpia i el metabolisme cel·lular.

 

- Desenvolupar i avaluar estratègies terapèutiques que impedeixin i/o neutralitzin l’aparició de resistència a teràpies actuals; incloent quimioteràpia, anti-angiogènesi i teràpies dirigides.

- Desenvolupar i avaluar noves estratègies terapèutiques dirigides a escenaris clínics actuals on són necessàries; incloent viroteràpia, immunoteràpia, teràpies combinades i metaboloteràpia, entre altres estratègies emergents.

- Investiguem pels pacients. Portem a terme recerca centrada en els pacients, des del diagnòstic i durant la seva atenció i/o progressió.

- Treballem en equips multidisciplinaris. Abordem la recerca del càncer de forma multidisciplinària i, a la vegada, complementària, tant en el que és refereix en al tipus de càncer com a les aproximacions experimentals i/o coneixements aplicats.

- Transferim coneixement. Transferim coneixement per la millora de l’assistència clínica i qualitat de vida dels pacients, a la vegada que creem riquesa en el si de la nostra societat en conjunt.

Investigador principal: Ramon Alemany
Tel. 932 607 462
E-mail: ralemany@iconcologia.net
Web: http://www.procure-ico.eu/
Lab: http://www.idibell.cat/modul/cancer-virotherapy/en
Ext.: http://www.vcnbiosciences.com/committe.html

Desenvolupament i avaluació de noves estratègies terapèutiques basades en l’ús de virus oncolítics i immunoteràpia. El grup de recerca constitueix una referència en la generació de adenovirus que causen la mort de cèl·lules tumorals de forma específica.

Investigador principal: Oriol Casanovas
Tel. 932 607 344
E-mail: ocasanovas@iconcologia.net
Web: http://www.procure-ico.eu/
Lab: http://www.idibell.cat/modul/angiogenesi-tumoral/en

Estudi de l'adaptació tumoral a teràpies anti-angiogèniques i, en particular, centrades en la via de senyalització de VEGF/R, tant en models animals com en pacients. La recerca del grup es centra en dues qüestions fonamentals: 1) quins són els mecanismes de re-vascularització tumoral que condueixen a la resistència a les citades teràpies; i 2) com es dóna l’adaptació tumoral a aquestes teràpies que condueix a un augment de la invasió i la probabilitat de metàstasis.

Investigadora principal: Eva Martínez Balibrea
Tel. 934 978 684
E-mail: embalibrea@iconcologia.net
Web: http://www.procure-ico.eu/
Lab: http://www.germanstrias.org/cancer/resistance-chemotherapy-and-predictive-biomarkers

Estudi dels processos moleculars responsables de que les cèl·lules tumorals esdevinguin resistents a la quimioteràpia utilitzada en el tractament dels pacients amb càncer colorrectal i melanoma. En aquest context, el grup de recerca estudia nous models cel·lulars de resistència adquirida, així com analitza variants genètiques comunes en gens que podrien estar implicats en l’acció dels fàrmacs, a partir de mostres de sang provinents dels pacients.

Investigador principal: Javier Abel Menéndez Menéndez
Tel. 972 225 833
E-mail: jmenendez@iconcologia.net
Web: http://www.procure-ico.eu/
Lab: http://www.idibgi.org/ca/investigadors/javier-abel-menendez
Ext.: http://www.metabostem.com/#team

Estudi de les bases moleculars i desenvolupament pre-clínic del tractament metabòlic del càncer. Descobriment, descripció i aplicació clínica de la propietat tumoral metabostemness; una nova dimensió “metabolo-epigenètica” que controla els mecanismes d’auto-renovació, tumorigenicitat, metàstasis i resistència a fàrmacs de les cèl·lules mare tumorals (CMTs). L’aplicació clínica d’aquesta aproximació es centra en el desenvolupament de novo i el re-posicionament de fàrmacs dirigits contra “l’addicció metabòlica” de les CMTs, el que constitueix una estratègia biofarmacèutica revolucionaria en el tractament del càncer.

Investigador principal: David G Molleví
Tel. 932 607 370
E-mail: dgmollevi@iconcologia.net
Web: http://www.procure-ico.eu/
Lab: http://www.idibell.cat/modul/chemoresistance-and-predective-factors-to-tumor-response-and-stromal-microenvirontment/en

Estudi de la influència que exerceixen els fibroblasts associats a carcinoma (CAFs) sobre el procés de tumorigènesis del càncer colorectal. En una concepció actual del procés tumorigènic, el microambient tissular de l'hoste participa activament, i té un paper fonamental, en l’aparició de resistències als tractaments de quimioteràpia i teràpies dirigides. Així, l’estudi dels CAFs i les interaccions que crea amb les cèl·lules tumorals resulta fonamental per entendre millor la malaltia i combatre la manca o pèrdua de resposta als tractaments.

Investigador principal, Director de Programa: Miquel Angel Pujana
Tel. 932 607 463
E-mail: mapujana@iconcologia.net
Web: http://www.procure-ico.eu/
Lab: http://www.idibell.cat/modul/breast-cancer/en
Ext.: http://www.cancersystemsbiology.cat/

Estudi de la base genètica del risc de càncer de mama i com, a partir de d’un moment inicial, pot quedar determinada la posterior progressió tumoral i la resposta a teràpies. En aquest sentit, el grup de recerca porta a terme l’estudi del càncer de mama des d’una visió holística, integrant dades germinals, somàtiques (i.e. tumorals) i clínic-patològiques per tal de general models de medicina personalitzada que puguin ser aplicats en casos individuals.

Investigador principal: Alberto Villanueva
Tel. 932 607 343
E-mail: avillanueva@iconcologia.net
Web: http://www.procure-ico.eu/
Lab: http://www.idibell.cat/modul/chemoresistance-and-predective-factors-to-tumor-response-and-stromal-microenvirontment/en
Ext.: http://xenopat.com/team/

Estudi dels mecanismes de quimioresistència a través de la generació i caracterització integrada de models orto-xenoinjerts; i.e. mostres tumorals (primàries o post-tractament) i metàstasis de pacients implantades de forma ortotópica (en el mateix òrgan d’origen) en ratolins immunodeficients. Aquests models han demostrat utilitat en la recerca dels mecanismes de resistència i noves estratègies terapèutiques; e.g., fàrmac lurbinectedin en càncer d'ovari refractari.

Investigador principal: Francesc Viñals
Tel. 932 607 344
E-mail: fvinyals@iconcologia.net
Web: http://www.procure-ico.eu/
Lab: http://www.idibell.cat/modul/factors-angiogenics/en

Estudi de com diferents factors moleculars (TGF-ß, VEGF i EGF), i les seves vies de senyalització, regulen el procés angiogènic a nivell fisiològic i com aquest és veu alterat en el context tumoral. El grup de recerca investiga el paper d’aquests factors en l’activació de receptors en cèl·lules endotelials, estimulant diferents vies de senyalització i regulant la proliferació, migració i/o metabolisme. En aquest context, s’avaluen noves estratègies terapèutiques dirigides contra cèl·lules mare tumorals implicades en la metàstasi i, així, la presència de biomarcadors de progressió.

Investigador principal, investigador IDIBELL: Alvaro Aytes
Tel. 932 607 464
E-mail: aaytes@idibell.cat
Web: http://www.procure-ico.eu/
Lab: (under construction)

Estudi de com la funció i regulació del receptor d’andrògens modula la resistència al tractament del càncer de pròstata i identificació de biomarcadors predictius de resposta terapèutica a través de l’estudi de models modificats genèticament. Monitorització de la resposta terapèutica in vivo i avaluació pre-clínica de noves combinacions de fàrmacs que siguin efectives contra el càncer de pròstata resistent a tractaments actuals.

Investigadora principal, investigadora IDIBELL: Mariona Graupera
Tel. 932 607 404
E-mail: mgraupera@idibell.cat
Web: http://www.procure-ico.eu/
Lab: http://www.idibell.cat/modul/vies-de-senyalitzacio-en-angiogenesi/en

 

Estudi del supressor tumoral PTEN en la biologia de la cèl·lula endotelial i com el coneixement de la seva funció pot ser aplicat en el desenvolupament de noves estratègies anti-tumorals. Estudi de altres tipus cel·lulars involucrats en la vascularització dels tumors i avaluació de teràpies contra aquest procés a través del coneixement detallat dels mecanismes moleculars que el governen.

 

L'ICO participa en el projecte ADELVAC: ADENOVIRUS CON DELECCIONES EPITÓPICAS PARA VACUNACIÓN (IPT-2012-0551-010000) liderat per VCN BIOSCIENCES SL i en el que tambè hi participen REIG JOFRÉ GROUP, i l'INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. El projecte ha rebut el finançament del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD i la UNION EUROPEA (FEDER) a través del subprograma INNPACTO convocatòria 2012.

L'ICO participa en el projecte CURE4RB (RTC-2015-4319-1) liderat per VCN BIOSCIENCES SL i en el que tambè hi participa la FUNDACIÓ PER LA RECERCA I LA DOCENCIA SANT JOAN DE DEU (FSJD) i el LABORATORIO REIG JOFRE, SA. El projecte ha rebut el finançament del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD i la UNION EUROPEA (FEDER) a través del PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD, EN EL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2013-2016.

L'ICO participa en el projecte DESARROLLO DE UN NUEVO COMPUESTO ANTITUMORAL ESPECIFICO PARA TRATAMIENTO DE TUMORES CON LA VIA EGFR-RAS-MAPK ACTIVADA POR MUTACION EN EL ONCOGEN K-RAS (RTC-2015-3353-1) liderat per PANGAEA BIOTECH, S.L. i en el que també hi participa el INSTITUT QUIMIC DE SARRIA CENTRE D'ENSENYAMENT TECNIC SUPERIOR FUNDACIO PRIVADA. El projecte ha rebut el finançament del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD i la UNION EUROPEA (FEDER) a través del PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD, EN EL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2013-2016.

Ministerio i UE
Data d'actualització:  24.01.2012