• Imprimeix

Programa NECPAL

El Projecte NECPAL CCOMS-ICO© és una iniciativa de l’Observatori QUALY / Centre Col·laborador de l’Organització Mundial de la Salut per a Programes Públics de Cures Pal·liatives de l’Institut Català d’Oncologia.

L’objectiu del projecte NECPAL és impulsar la millora de l’atenció dels pacients amb Malalties Cròniques Avançades (MCA) i Necessitat d'Atenció Pal·liativa (NAP). La identificació d’aquests pacients amb l’instrument NECPAL ha de permetre oferir-los una atenció integral d’acord a les seves necessitats, a través de la coordinació i continuïtat dels diversos dispositius del sistema de salut, amb visió territorial i comunitària.

El projecte NECPAL es fonamenta en 3 eixos principals: Recerca (en el marc de la qual s’ha construït l’instrument NECPAL - CCOMS-ICO©), Docència i proposta de Programa d’Implementació d'un nou Model d'Atenció Pal·liativa (MAP).

Recerca

Instrument NECPAL CCOMS-ICO©

És una avaluació quanti-qualitativa, multifactorial, indicativa i no dicotòmica que permet la identificació dels pacients amb malalties cròniques avançades. Combina avaluació de percepció, la pregunta sorpresa, amb indicadors objectius de severitat, progressió de la malaltia, comorbiditat i consum de serveis. L’instrument NECPAL CCOMS-ICO© ha estat elaborat a partir d’una iniciativa de recerca de l’Observatori QUALY/CCOMS-ICO, basant-se en l’experiència del PIG i SPICT, d’Anglaterra i Escòcia, adaptant-los al nostre entorn i revisant-hi i ampliant-ne els seus continguts.

Programa d'implementació

La proposta del Programa NECPAL consisteix en la implementació de l’instrument NECPAL CCOMS-ICO©, de les mesures de millora de l’atenció dels malalts identificats i de la millora de la qualitat d’atenció pal·liativa a tots els serveis, associades a la formació i a la recerca.

L’objectiu del programa NECPAL és garantir l’atenció pal·liativa de qualitat a les persones identificades en situació de malalties crònica avançada, a través de la coordinació efectiva dels dispositius assistencials dels diversos nivells del sistema, amb visió territorial i comunitària. El programa aporta: l’instrument NECPAL CCOMS-ICO© per a la identificació dels pacients, una oferta formativa per a la competència dels professionals, un model d’organització per a la integració funcional dels circuits d’atenció als pacients en situaicó de malaltia crònica avançada, un model d’avaluació i de recerca aplicada.

El desplegament del programa es realitza en territoris demostratius, sobre lideratges clínics i assistencials referenciats en l’Atenció Primària de salut i amb la compartició de les dades clíniques dels pacients.

Data d'actualització:  03.11.2011