• Imprimeix

CCOMS-ICO

3.1.4_Observatori_Qualy

El febrer de 2008, l’OMS va designar formalment l’ICO com a Centre Col·laborador de l’OMS per a Programes Públics de Cures Pal·liatives.

Aquesta designació converteix l’ICO en un centre de referència internacional per al desenvolupament de les cures pal·liatives des d’una perspectiva pública amb els objectius de donar suport a països en el desenvolupament de programes de cures pal·liatives, identificar models d’èxit, donar suport a l’OMS en la definició dels seus programes, generar evidència i disseminar coneixement en aquest camp.

La designació coincideix, a més, amb la consolidació de línees de recerca emergents en cures pal·liatives i amb l’encàrrec de diferents projectes de consultoria en aquest àmbit per part d’altres institucions. Per tot això, la direcció de l’ICO aposta per articular un grup de professionals dedicats a treballar en àmbits més enllà dels estrictament relacionats amb l’assistència, encara que estretament vinculats a la cura i l’atenció dels nostres pacients. Així neix l’Observatori ‘Qualy’.

L’experiència acumulada en el disseny i desenvolupament del Projecte Demostratiu de l’OMS de Catalunya, la seva avaluació i monitorització sistemàtiques, amb resultats a 20 anys i el suport realitzat a una gran diversitat d’organitzacions, han generat una experiència i coneixement que han permès la cooperació amb 34 països en tot el món – incloent-hi tot tipus d’organitzacions i institucions - en aquest període de temps. A més, ha permès el desenvolupament d’una gran experiència docent en formats adaptats a cada necessitat. La designació, l’any 2008, del Centre Col·laborador de l’OMS per a Programes Públics de Cures Pal·liatives reconeix i consolida aquesta activitat.

 • Suport a Països, Comunitats Autònomes o Regions Sanitàries: donar suport global al desenvolupament dels programes nacionals de cures pal·liatives mitjançant una perspectiva de salut pública, en col·laboració amb les directrius de l’OMS i les seves respectives oficines regionals, particularment en Europa i Llatinoamèrica.
 • Suport tècnic i consultoria convencionals mitjançant conveni o contracte que defineixi els objectius, les activitats a realitzar i els resultats esperats, amb metodologia de treball in situ. El suport s’ofereix a l’administració, a institucions o organitzacions.
 • Elaboració de programes globals (disseny, implementació i avaluació de Plans) o parcials (disseny d’indicadors, ‘capacity building’ i formació de líders organitzatius) de suport, depenent de les necessitats i demandes de cada programa. Aquests programes es duen a terme mitjançant la realització de convenis formals OMS (APW) o convenis de col·laboració interinstitucional.
 • Desenvolupament d’estratègies per a la implementació de programes públics de cures pal·liatives: col·laborar amb els directius de l’OMS per a identificar les necessitats, planificar estratègicament i prioritzar esforços, generar i usar recursos de forma efectiva dins dels països, en les regions i globalment.
 • Demostració d’Expansió:
 • Desenvolupament Acadèmic: Recerca, educació i desenvolupament científic. Dur a terme activitats de recerca sobre l’efectivitat de les cures pal·liatives i l’adaptabilitat i transferibilitat dels models i elaboració de guies.

Els nostres objectius són:

 1. promoure el desenvolupament d'estratègies públiques en cures pal·liatives, particularment a Europa i Llatinoamèrica, en cooperació amb les directrius de l’OMS
 2. donar suport a altres països en la implementació de programes públics de cures pal·liatives;
 3. generar evidència amb base científica i esdevenir un grup d’habilitat i referència en expansió;
 4. disseminar coneixement sobre projectes d’avaluació en el desenvolupament de serveis i monitorització dels seus resultats
 5. promoure la cooperació i l’adopció d’un estàndard o punt de referència (benchmarking) entre els participants

El CCOMS-ICO recolza les iniciatives públiques de cures pal·liatives a nivell nacional, regional i local en països que hagin demostrat la seva disposició i hagin sol·licitat a les oficines de l’OMS l’establiment d’un programa de cures pal·liatives. Aquests països han de demostrar:

 1. compromís de les seves autoritats nacionals o regionals per a establir un programa de cures pal·liatives i/o un programa exhaustiu de control del càncer i/o geriatria i/o de control de la SIDA
 2. Líders compromesos
 3. Suport polític
 4. Capacitat de creació
 5. Compromís amb l’avaluació
 6. Compromís amb el benchmarking


L’Observatori Qualy / CCOMS-ICO també dóna suport a institucions, organismes o serveis que requereixin assessorament per al disseny, implementació o avaluació i suport de serveis i programes, elaborant-hi propostes ajustades a les seves necessitats. Aquestes organitzacions inclouen:

Departament de Salut: Les funcions de suport de l’Observatori Qualy / CCOMS-ICO al Departament de Salut van enfocades a:

 • Donar Continuïtat al desenvolupament dels objectius del Pla de Salut del DS
 • Implementació del NECPAL
 • Suport a la Direcció General de Planificació
 • Avaluació de resultats de l’atenció al final de la vida a Catalunya
 • Elaboració de documents científics
 • Disseny i gestió de Projectes de Recerca i Grups de Treball.

 

MPSI: Les funcions de suport de l’Observatori Qualy / CCOMS-ICO al Departament de Salut van enfocades a:

 • Relació institucional estable / partnership
 • Participació formal en comitè seguiment ENCP
 • Participació formal en desenvolupament nova llei d’AFV
 • Presentació formal de cartera / oferta de serveis
 • Suport en la Cooperació internacional


ICS: L’Institut Català de la Salut (ICS) és el proveïdor públic del 90% dels recursos d’atenció primària i del 30% dels hospitalaris de Catalunya, disposa de recursos i professionals excel·lents de cures pal·liatives i ha elaborat un document estratègic de desenvolupament d’Atenció al Final de la Vida. En aquest context, s’ha establert un conveni formal de cooperació ICS-CCOMS amb l’objectiu general de contribuir al desenvolupament d’aquestes polítiques en la institució. Els objectius i accions a curt termini són:

 • Disseny i implementació de programes formatius ad-hoc i in situ
 • Formació en avaluació i millora de qualitat
 • Disseny d’indicadors de qualitat per a recursos convencionals
 • Disseny i validació d’un instrument de screening i identificació de malalts en situació de malaltia avançada i terminal


Formats de cooperació:

 • Suport tècnic i consultoria convencionals mitjançant conveni o contracte que defineixi els objectius, les activitats a realitzar i els resultats esperats, amb metodologia de treball in situ. El suport s’ofereix a l’administració, a institucions o organitzacions.
 • Elaboració de programes globals (disseny, implementació i avaluació de Plans) o parcials (disseny d’indicadors, ‘capacity building’ i formació de líders organitzatius) de suport, depenent de les necessitats i demandes de cada programa. Aquests programes es duen a terme mitjançant la realització de convenis formals OMS (APW) o convenis de col·laboració interinstitucional.
Data d'actualització:  23.11.2011