• Imprimeix

Àrea psicosocial

La planificació per actuar en la promoció de la qualitat de l’atenció a la salut, entesa com a realitat biopsicosocial complexa, requereix una visió global que permeti identificar els factors que hi estan implicats i la seva relació amb l’establiment d’objectius. Des de l’Observatori Qualy treballem per aconseguir resultats de millora amb un abast més o menys ampli, que es poden dedicar a la consecució de canvis a diferents nivells: de comportament individual, de funcionament grupal, canvis organitzatius, socials, etc.

Consultoria relacionada amb factors psicosocials

El desenvolupament de programes o serveis comporta sempre la necessitat de coneixements i habilitats molt específiques, que no sempre hi són presents a l’organització o l’equip de professionals implicats.

La mirada externa objectiva, la informació , el coneixement i la experiència en relació als aspectes psicosocials que poden aportar els professionals de l’Observatori “Qualy” faciliten i ajuden a gestionar el canvis organitzatius necessaris, minimitzant els riscos que sempre acompanyen la implementació de projectes.

D’altra banda, el treball compartit dels professionals, es tradueix en l’augment i la millora de competències de tots ells i, per tant, en l'increment de l’aprenentatge de les organitzacions i del capital social.

Informació relacionada

Desenvolupament de competències per a l'atenció psicosocial

Un dels principis que orienten l’atenció pal·liativa és el seu caràcter interdisciplinari, essencial per a respondre la globalitat de  necessitats físiques,  psicològiques, socials i espirituals de les persones.  
L’atenció pal·liativa requereix el desenvolupament de coneixements, actituds i habilitats que permetin als professionals actuar amb aquesta orientació integradora.

Desenvolupament de competències de lideratge de projectes

L’atenció pal·liativa es duu a terme en contextos polítics, socials i organitzatius concrets; amb característiques de funcionament i comportament concretes.
L’eficàcia d’un programa d’atenció pal·liativa pot veure’s compromesa si el lideratge del mateix no incorpora les competències necessàries per a poder planificar i actuar  estratègicament; incidint-hi tant en els factors individuals, com en els elements de l’entorn, tot considerant-ne les interaccions que es produeixen entre ells.

Desenvolupament de competències de treball en equip i lideratge

Un dels principis fonamentals que orienten l’atenció pal·liativa és la necessitat de donar una resposta integral a les necessitats de les persones. La cobertura de les múltiples dimensions de les necessitats humanes només pot donar-se des del treball interdependent i organitzat de professionals, competents a les seves disciplines, que comparteixen el compromís amb l’objectiu comú de proporcionar aquesta atenció amb excel·lència.  

Un dels objectius de l’àrea psicosocial  de l’Observatori és el desenvolupament de competències  de responsabilitat, autoritat i lideratge; tot promovent-hi estratègies per a incrementar la motivació en el treball i la  solidesa  de les relacions personals en l’àmbit de les organitzacions.
Al mateix temps es faciliten eines que permetin treballar situacions de conflicte, treballs de consens o de presa de decisions;  amb la finalitat d’obtenir els millors resultats  en el desenvolupament de l’activitat assistencial amb el mínim cost personal possible.

Consultoria i supervisió d'equips de treball

La situació optima d’un equip passa per una bona disposició dels professionals quant a la pertinença del grup i una bona disposició de les organitzacions a qui pertanyen d’aportar els mitjans necessaris per aconseguir uns bons resultats.

Des d’aquesta àrea s’ofereix la  possibilitat de supervisar els equips de treball per tal d’ajudar-los a identificar i diagnosticar diferents situacions o  factors que poden afectar la qualitat del seu funcionament o dels seus resultats, així com orientar  o assessorar  sobre possibles estratègies que afavoreixin la millora del seu funcionament.

Investigació relacionada amb factors psicosocials

La bona pràctica en intervenció  psicosocial implica assumir la responsabilitat d’intervenir de la forma més eficaç i eficient possible, en base al coneixement científic existent  i de forma que altres puguin aprendre de la nostra actuació.

Un dels objectius d’aquesta àrea és contribuir a incrementar el coneixement . Amb aquesta perspectiva, treballem pel  desenvolupament de recerques que generin evidencia, i permetin explicar la realitat psicosocial amb el màxim rigor  científic possible.

Data d'actualització:  03.11.2011