• Imprimeix

Guies i protocols

ICOPraxis

L’ICO, com a centre d’excel·lència i de referència en la prevenció, el tractament, la recerca i la formació en càncer, elabora diferents documents, guies i protocols de pràctica clínica.

Actualment s’estan produint canvis importants en el món del tractament oncològic, amb la introducció de nous fàrmacs i de noves dianes terapèutiques. El gran repte actual és l’avaluació d’aquestes noves estratègies terapèutiques i tecnològiques amb criteris d’eficiència, conjuntament amb un esforç continuat d’avaluació dels resultats.

Un dels objectius de l’ICO és oferir una atenció basada en l’evidència, mitjançant una eina fonamental, com ara les guies de pràctica clínica (GPC). Aquestes guies ens ajuden a mantenir l’equitat terapèutica entre els pacients i constitueixen una eina fonamental per a la discussió terapèutica amb el malalt, amb la qual cosa es permet una presa de decisions compartida. En el nostre àmbit les denominarem guies terapèutiques de l’ICO (ICOPraxis).

El punt de partida per al treball de les guies terapèutiques de l’ICO és, òbviament i de manera natural, les OncoGuies, a causa de la gran implicació dels professionals de l’ICO en el seu desenvolupament. A partir d’elles es farà l’adaptació i concreció a la realitat de la nostra institució concentrant els esforços en la part dels tractaments, tant farmacològics com de radioteràpia.

Des de l’any 2017 i gràcies a la creació de la Xarxa Oncològica de Catalunya, que engloba dos hospitals de l’ICS (Hospital Vall d’Hebrón i Arnau de Vilanova) i l’Institut Català d’Oncologia, s’han creat les ICO-ICS Praxis amb l’objectiu de tenir una eina de treball comú entre ambdues institucions per tal de revisar l’evidència científica per assolir els millors resultats en el tractament i assegurar l’equitat terapèutica entre els pacients tractats als diversos centres que componen la Xarxa Oncològica de Catalunya.

Per qualsevol comentari o suggeriment de les ICOpraxis podeu posar-vos en contacte a través del correu electrònic: icopraxis@iconcologia.net

Data d'actualització:  03.11.2011