• Imprimeix

Normativa d'inscripció i d'admissió als cursos

Requisits d'accés

Per accedir als cursos caldrà estar en possessió de la titulació oficial que es detalla en cada activitat i presentar la documentació que ho acrediti.

Preinscripció i admissió

Hi ha un període de preinscripció que fimalitzarà 30 dies abans de l'inici del curs. En els que s'indiqui, caldrà formalitzar la preinscripció mitjançant el pagament del 20% en el preu de la matrícula. La sol·licitud de preinscripció s’ha de fer a través del web de l’ICO i no s’admetran preinscripcions per telèfon.

Per fer la preinscripció cal emplenar i enviar el formulari de preinscripció que trobareu a la fitxa de cada activitat.

En els màsters i postgraus se sol·licitarà una carta d'objectius i el currículum. La selecció d'alumnes es farà d'acord amb el grau de compliment dels requisits sol·licitats.

La secretaria d'ICO Docència comunicarà per correu electrònic a cada alumne la resolució del seu cas.

Matriculació

Per formalitzar la matrícula caldrà enviar per correu postal o lliurar personalment a la Unitat de Docència la següent documentació:

Alumnes amb titulació espanyola o de països de la UE
Sol·licitud de matrícula
Fotocòpia del document nacional d'identitat o el passaport
Fotografia a color mida passaport (x 2)
Fotocòpia compulsada del títol universitari
Fotocòpia del comprovant de la transferència bancària

Alumnes amb titulació estrangera homologada
Sol·licitud de matrícula
Fotocòpia del passaport
Fotografia a color mida passaport (x 2)
Fotocòpia compulsada del títol universitari
Document acreditatiu de l'homologació
Fotocòpia del comprovant de la transferència bancària

Alumnes amb titulació estrangera no homologada
Sol·licitud de matrícula
Fotocòpia del passaport
Fotografia de color mida passaport (x 2)
Sol·licitud perquè s'autoritzi la matriculació
Còpia autenticada (legalitzada i traduïda) del títol universitari o de les matèries cursades
Fotocòpia del comprovant de la transferència bancària

Forma de pagament

Per transferència bancària a l'ICO: BBVA 0182-6035-48-0201509322, indicant-hi el nom de l'alumne i el curs. Les despeses derivades de la transferència seran a càrrec de l'alumne.

Per poder assistir als cursos serà imprescindible lliurar tota la documentació juntament amb el comprovant del pagament bancari. S'entendrà que les persones que no hagin formalitzat el pagament de tota la matrícula abans de l'inici del curs hi renuncien.

ICODocència es reserva el dret de variar alguna d'aquestes normes o dades si les característiques del curs ho requereixen.

Data d'actualització:  03.11.2011