L’Institut Català d’Oncologia és una empresa pública, entre els objectius de la qual hi ha la promoció de la responsabilitat social corporativa per garantir la sostenibilitat econòmica, ambiental i de compromís social. 

El seu objectiu és promoure un model de gestió sanitària des de la perspectiva de la responsabilitat social corporativa, orientat a:
1) impulsar mesures de sostenibilitat econòmica.
2) racionalitzar i optimitzar l’ús dels recursos energètics.
3) millorar el clima laboral i augmentar el compromís amb l’empresa, amb l’aplicació de mesures orientades a les persones, sobretot en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats de treballadores i treballadors.
4) posicionar l’organització en l’entorn social i institucional com a empresa responsable.

La voluntat de l’Institut és oferir qualitat de servei, coneixement i sostenibilitat, tot treballant amb honestedat i coherència. Els nostres compromisos es recullen a les línies d’actuació següents:

El codi de bon govern, de l'Institut Català d'Oncologia, inclou els principis ètics i de conducta que han de guiar les actuacions dels membres de Consell d'Administració en l'acompliment de les seves funcions.

Aquest codi és el resultat d’un treball intens i participatiu, realitzat per professionals que desenvolupen la seva tasca diària als tres centres de la nostra institució.
L’objectiu d’aquest codi és descriure els valors, les normes ètiques i els principis deontològics que han d’inspirar, de guiar i de definir la conducta del professional sanitari. En definitiva, vol garantir un tracte just, racional i càlid, “pensant com a pacients”.

La transcendència social i econòmica de la contractació pública exigeix que la gestió pública hi assoleixi uns nivells òptims de bona administració i excel·lència. Es tracta d’un requeriment ineludible que deriva, en primer terme, del fet que els ciutadans i les ciutadanes constitueixen el centre de referència de l’activitat pública, i que adquireixi una especial rellevància en la contractació pública per la magnitud de recursos econòmics que s’hi destinen.

L’Institut Català d’Oncologia declara el seu compromís en l’establiment de polítiques que integren la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, sense discriminació directa o indirecta per raó de sexe, així com l’impuls i el foment de mesures per aconseguir la igualtat real en la nostra organització.

Per tal que la igualtat sigui una realitat palpable en les relacions laborals i en el dia a dia de l’Institut, l’any 2011 es va constituir la Comissió d’Igualtat i es va desenvolupar el primer Pla Igualtat d’Oportunitats.

Des de l’any 2015 l’ICO forma part de la xarxa d’empreses amb el Distintiu Igualtat en l’Empresa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

L'Institut Català d'Oncologia vol garantir i expressar el seu compromís amb la societat en general i la comunitat local, per disminuir el impacte del càncer en la població i millorar la seva qualitat de vida.

En aquesta línia es desenvolupen aliançes amb diferents institucions, i un seguit d'iniciatives de suport i acompanyament a malalts i familiars, que complementen els serveis assistencials. 

L’Institut Català d’Oncologia aplica la seva política mediambiental, fent un ús racional de les energies i emissions contaminants, un consum responsable de l’aigua, el tractament acurat dels residus generats. Per tal d’avançar en la millora continua de les pràctiques mediambientals, és membre de la xarxa global d’Hospitals verds i saludables i està adherit al Programa d’Acords Voluntaris per a la Reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle.

Data d'actualització:  21.10.2011