• Imprimeix

Política de qualitat

L’Institut Català d’Oncologia (ICO) ja va néixer entenent que la qualitat es un dels seus fonaments, no sols com una obligació sinó com una convicció i necessitat de fer millor les coses per assolir la nostra missió, que és reduir l’impacte del càncer. Només si aquest esperit s’impregna a tots els nivells de l’organització es converteix en un dels seus objectius estratègics.

A l’ICO des de sempre hi ha hagut una preocupació dels professionals i un compromís institucional cap a les persones que hi són ateses, especialment en relació al tracte i escolta activa del nostres pacients i familiars, valorant les seves aportacions i també la dels nostres professionals que son els protagonistes actius de proporcionar la qualitat en totes les seves vessants.

La qualitat es pot tractar des de diversos enfocaments i utilitzant mètodes i eines reconeguts que facilitin i garanteixin que es fa allò que es convenient d’acord amb els coneixements i l’evidencia científica que els nostres professionals hagin consensuat, el repte es fer-ho com s’ha decidit fer-ho, es a dir, escriure el que es vol fer, i fer el que s’ha escrit i avaluar-ho per millorar, aquesta es la base de la qualitat.

A l’ICO tenim una tradició i experiència en diferents sistemes de qualitat com l’EFQM, ISO, JACIE, etc. que son eines que ens permeten assolir certificacions i acreditacions degudament reconegudes per organismes oficials.

La qualitat està associada a la reducció de la variabilitat en els processos de diagnòstic, tractament i cures; per tant esta lligada a tots els nostres processos assistencials i de suport i la seva demostració es produirà en l’assoliment de resultats expressats en indicadors, que mesuren de forma objectiva com es comporta i millora de forma continua la nostra organització.

Acreditacions i certificacions

Acreditació de centre d'atenció hospitalària aguda. Els 3 centres ICO estan acreditats pel Departament de Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L’acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda és requisit indispensable per a la contractació de serveis per part del CatSalut. Determina el reconeixement d’un nivell de qualitat superior als estàndards exigibles per a l’autorització administrativa d’un centre sanitari i suposa un impuls a la millora de l’organització. 

Certificació ISO. La International Organization for Standarization (ISO) és una federació mundial d'organismes nacionals de normalització que té per objectiu elaborar normes o especificacions per garantir la qualitat dels productes que es venen o els serveis que es presten. Entre les especificacions desenvolupades es troba la ISO 9001:2008 Sistemes de Gestió de la Qualitat. Requisits, transposada a Europa (EN) i a Espanya (UNE) pels organismes oficials corresponents (CEN i AENOR).
A l’ICO, hi ha diversos serveis / departaments certificats amb la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008:

  • Al centre l’Hospitalet: El Servei de Física Mèdica i Protecció Radiològica, el Servei d’Oncologia Radioteràpica (procés de radioteràpia externa i braquiteràpia) i el Servei de Farmàcia.
  • Al centre Badalona: El Servei d’Oncologia Radioteràpica (procés de radioteràpia incloent la part de radiofísica) i el Laboratori d'Hematologia.
  • Al centre Girona: El Servei d’Oncologia Radioterapica (procés de radioteràpia incloent la part de radiofísica) i el Servei de Farmàcia.

Actualment estan implantant aquesta norma la Direcció de Persones i el Laboratori de Recerca Traslacional.

Acreditació JACIE. La JACIE és una acreditació específica per als processos de trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH). A Espanya hi ha una setantena de centres que fan transplantaments de progenitors, però menys de 10 estan acreditats. D’aquests dos són de l’ICO. La Unitat de TPH del centre de Badalona va ser de les primeres d’Espanya en rebre l’acreditació, al desembre de 2008. És el segon hospital espanyol en haver-la obtingut. El centre de L'Hospitalet de l'ICO va rebre la mateixa distinció a finals de 2010.

Unitat de Referencia del Sistema Nacional de Salut. El Sistema Nacional de Salut (SNS) ha de vetllar pels principis d’equitat, universalitat en l’accés i solidaritat entre comunitats de manera que tots els ciutadans puguin rebre els mateixos serveis especialitzats i amb les mateixes garanties de seguretat i qualitat, derivades, entre d’altres factors, del treball amb un nombre de casos suficient per acumular experiència. És per això que designa i acredita centres, serveis o unitats de referència del Sistema Nacional de Salut per a determinades patologies. La unitat de tumors intraoculars de l’adult (melanoma uveal), conjunta ICO-Hospitalet i Hospital Universitari de Bellvitge, està acreditada com a unitat de referència del SNS. S’ha presentat la documentació per al trasplantament de progenitors hematopoètics i els tumors musculoesquelètics de l’adult.

Gestió per processos

S’entén per procés el conjunt d’accions que es produeixen des de que el pacient va a un centre sanitari fins que es donat d’alta i que van aportant valor al producte final.

Davant la necessitat de revisar un procés, els professionals experts proposen i determinen els canvis necessaris en el context dels grups de millora creats per a cada cas concret, i s’ordenen en fluxos d’activitat a partir del Mapa General de Processos de l’ICO.

Data d'actualització:  17.04.2012

Informació relacionada