• Imprimeix

Política de persones

L’empresa pública Institut Català d’Oncologia, sotmesa a la Generalitat de Catalunya i adscrita al Servei Català de la Salut, té naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, i les seves actuacions empresarials s’ajusten al dret privat. Per això:

 

  • La vinculació contractual amb els nostres treballadors és de caràcter laboral (no funcionaris ni estatutaris), i sota el principi de l’estabilitat en l’ocupació.

 

  • El nostre conveni col·lectiu de treball és el dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

 

  • Hem incorporat, com a eixos de la nostra política de planificació de recursos humans i incentivació, instruments de promoció i desenvolupament individual i col·lectiva, com la carrera professional i la retribució variable.

 

  • L’oferta pública d’ocupació respecta els principis de publicitat, transparència, i igualtat d’oportunitats, i la reserva de places per a personal discapacitat. El DOGC és el canal habitual per publicar les places que es convoquen amb caràcter indefinit, sense perjudici de la utilització de medis complementaris per assegurar la recerca més eficient (web corporativa de l’ICO, altres webs professionals, premsa escrita, etc.).

 

  • La selecció de personal es fa sota el criteri de perfil més adequat a les competències professionals determinades per a cada lloc de treball, i mitjançant un òrgan col·lectiu de decisió (òrgan qualificador) en el qual hi és també representat el Comitè d’empresa.

 

  • La contractació amb caràcter eventual (substitucions i interinatges) es realitza mitjançant canals de reclutament i selecció variats (borses de treball, Servei Català d’Ocupació, convenis amb centres docents, etc.).

La guia d’actuació per als professionals ha de ser conseqüent amb els valors assumits institucionalment per l’ICO, per això s’espera de les persones que treballen amb nosaltres que:

 

  • Es comprometin amb la salut i el medi ambient i siguin proactius en la prevenció de riscos laborals.
 
  • Pensin en les necessitats dels nostres usuaris com a referent prioritari de les seves decisions i activitats.
 
  • Mantinguin amb els nostres proveïdors relacions respectuoses regides per la honestedat i la integritat.
 
  • S’esforcin en afavorir unes relacions internes, amb la resta de professionals, basades en el respecte personal, l’esperit d’equip i la col·laboració sense menyspreu de la iniciativa i creativitat individual.
Data d'actualització:  14.05.2012