• Imprimeix

El nostre model assistencial

1-Centrat en el pacient. Per definir els nostres circuits, protocols i activitats valorem, en primer lloc, les necessitats del pacient i, a partir d’aquí, elaborem el projecte. L’objectiu és facilitar al pacient, com més a prop del seu domicili millor, l’accés a un diagnòstic i al tractament que sigui més adient. Busquem un model que contempli la proximitat al domicili per als casos de baixa complexitat, i la coordinació que garanteixi l’accessibilitat a l’hospital de referència per a les patologies que requereixin un nivell tecnològic superior.
 

2-Integral. Considerem la valoració del pacient oncohematològic en el seu aspecte més ampli, mèdic i psicosocial. Els equips interdisciplinaris, integrats en unitats funcionals, garanteixen una atenció coordinada, ràpida i eficient.

3-Equitatiu. La implantació d’un model en xarxa, amb múltiples hospitals que treballen d’acord amb el mateix model, amb les mateixes guies d’actuació (ICOPraxis) i que actuen en coordinació estructurada, és l’esquelet de base per garantir un model equitatiu, en què tots els pacients tenen accés al mateix tractament i en el lloc més adequat.

4-Continu. El nostre model d’atenció, amb suport telefònic urgent especialitzat les 24 hores del dia, garanteix una continuïtat en la valoració i en el seguiment dels nostres casos, independentment de l’hora i del dia de la setmana. Els resultats de l’avaluació d’aquest servei mostren que, a més de beneficis clars per al pacient, l’atenció telefònica urgent aporta beneficis a la resta de la societat, ja que contribueix a millorar l’ús dels serveis d’urgències hospitalaris.

5-Eficient.Per garantir la qualitat assistencial hem de ser, abans que res, eficients. En conseqüència, la nostra activitat se sustenta en tres pilars:

Objectius assistencials ben definits, que permeten obtenir els indicadors de gestió necessaris per monitorar la nostra activitat.

Sistema d’avaluació continuada del qual podem obtenir indicadors d’activitat.

Manera de treballar centrada en l’evidència científica, fet que hem plasmat en guies de pràctica clínica (ICOPraxis) que ens permeten monitorar els paràmetres de qualitat en l’atenció clínica.

La implicació de diferents especialitats mèdiques en el diagnòstic i el tractament del càncer implica múltiples desplaçaments del pacient per a visites successives amb els especialistes, proves, recollida i lliurament de resultats, etc.
Sovint això provoca que s’allargui l’inici del tractament i que el pacient s’hagi de moure a través del sistema sanitari per una ruta molt complexa. Amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de l’atenció i el confort per al pacient, l’ICO va implantar, ja des de la seva creació, les unitats funcionals d’atenció oncològica.
Es tracta d’una estructura organitzativa fonamentada en la valoració inicial del malalt per part d’equips interdisciplinaris especialitzats en cada tipus de càncer. A diferència dels comitès de tumors clàssics, a les unitats funcionals els especialistes comparteixen espai durant les visites.
Així, poden visitar el pacient de manera simultània i consensuar les decisions sobre el diagnòstic i el tractament inicial. A més, la unitat funcional garanteix l’acompanyament del pacient –i de la seva família– durant tot el procés, gràcies al personal d’infermeria, que porta la gestió del cas i dóna suport al conjunt de professionals implicats en les tasques de coordinació.
Actualment a l’ICO funcionen deu unitats funcionals d’atenció oncològica: mama, pulmó, ginecologia, tumors ossis i sarcomes, neurooncologia, cap i coll, pròstata, colorectal, limfomes i tumors esofagogàstrics.
La implantació de les unitats funcionals ha donat com a resultat la facilitació d’un diagnòstic ràpid i acurat, una millora significativa en els intervals diagnòstic-tractament, un impacte positiu en la supervivència dels pacients i la possibilitat d’oferir al pacient i a la seva família una atenció global i més personalitzada.
Una bona mostra del reconeixement d’aquesta experiència és que diversos grups cooperatius espanyols es coordinen des de l’ICO.

1.1.2.El nostre model assistencial_v2 UnitatsFuncionals

Oncologia radioteràpica

  • Teleteràpia. La concentració tecnològica més gran de l’Estat (11 acceleradors lineals entre els tres centres).
  • Braquiteràpia. Líders al sud d’Europa, sobretot en pròstata (800 intervencions anuals).
  • Radiocirurgia. L’únic centre públic que realitza aquest tipus d’intervencions a Catalunya (165 casos anuals).

 

Programes de detecció precoç del càncer

L’any 2000 l’ICO va posar en marxa el primer programa de detecció precoç de càncer colorectal. Va ser el primer programa d’àmbit poblacional que es va implantar a Espanya. Actualment l’ICO coordina i avalua el nou protocol de detecció precoç de càncer de coll d’úter a l’atenció primària de salut a Catalunya, protocol pioner a tot l’Estat espanyol.

 

Consell genètic en càncer

Des de 1998 atenem individus amb sospita de predisposició hereditària al càncer. Fins avui s’han visitat més de 8.000 pacients, que corresponen a unes 4.000 famílies. Aquest programa es realitza en coordinació amb el programa de diagnòstic molecular, que proporciona els diagnòstics i la interpretació de resultats, de manera que facilita la investigació translacional en càncer hereditari.

 

Psicooncologia

La primera unitat de psicooncologia de Catalunya es va crear el 1998 a l’ICO amb l’objectiu de prestar assistència psicològica a malalts de càncer i als seus familiars. Aquesta labor assistencial es comparteix amb programes docents dirigits a psicòlegs clínics residents, residents de medicina (oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, hematologia clínica i cures pal·liatives) i infermeria oncològica. Així mateix, al llarg d’aquests anys s’han desenvolupat estudis sobre l’impacte emocional en pacients atesos als serveis d’oncologia i de consell genètic amb l’objectiu d’optimitzar l’atenció psicològica prestada.

 

Tumors de baixa freqüència (germinals, sarcomes i neuroendocrins)

L’ICO és centre nacional de referència en aquest tipus de tumors perquè disposem dels recursos necessaris per fer front a la complexitat de la interacció, oportuna i adequada, entre la cirurgia complexa, la radioteràpia sofisticada i la quimioteràpia innovadora, gràcies a la feina dels equips interdisciplinaris especialitzats propis de les unitats funcionals.

 

Trasplantaments de precursors hematopoètics

Des de la seva creació, l’ICO compta amb un programa de trasplantaments de precursors hematopoètics. Els trasplantaments, entre 90 i 100 cada l’any, es porten a terme als centres de Badalona i de l’Hospitalet. En l’actualitat hi ha setanta-dos centres actius de trasplantament a Espanya. D’aquests centres, només cinc, entre els quals l’ICO, disposen de l’acreditació internacional JACIE.

1.1.2.El nostre model assistencial_v2 LiniesReferencia

El nostre equip d’infermeria assumeix més responsabilitats del que seria habitual en aquest col·lectiu (la qual cosa exigeix, alhora, una formació exigent i especialitzada d’aquests professionals). Aquest és, de fet, un dels elements més característics –i exclusius– del model assistencial de l’ICO.
També ha estat un dels més encertats a l’hora de promoure la qualitat i la calidesa en el tracte als nostres pacients. A més de les xifres que mostren el nivell d’eficàcia i d’excel·lència de l’activitat assistencial, un indicador fonamental de la qualitat del servei ofert per un centre sanitari és, sens dubte, l’opinió dels seus usuaris. En aquest sentit, i en el marc de la política de qualitat i de millora contínua, realitzem cada dos anys una enquesta d’opinió entre els nostres usuaris amb l’objectiu d’identificar àrees de millora.

Més del 97% dels nostres pacients –i els seus familiars– es mostren satisfets amb la qualitat tècnica i humana dels professionals de l’ICO i recomanarien els seus serveis.

Els resultats mostren que alguns dels aspectes més valorats pels pacients tenen una relació directa amb el treball realitzat pel nostre equip d’infermeria. Aquests professionals són els gestors de cas de les unitats funcionals, responsables de la coordinació de l’equip mèdic i de l’acompanyament del malalt i la seva família.

Són també una font d’informació fonamental durant tot el procés en què la persona està sent atesa a l’ICO, a través de les consultes d’infermeria que funcionen a l’hospital de dia, a les unitats funcionals i a l’àrea d’oncologia radioteràpica per fer el seguiment del tractament i aconsellar sobre els possibles efectes secundaris. Anualment, s’atenen més de 8.500 trucades telefòniques per part del personal d’infermeria, per consultes o recomanacions dels nostres pacients.

A l’Institut Català d’Oncologia hi treballen un total de 330 infermers i infermeres, entre els quatre centres. Cada any s'hi duen a terme més de 22.600 visites d’infermeria (13.000 al centre de l’Hospitalet, 5.000 a Girona i 4.600 a Badalona).

1.1.2.El nostre model assistencial_v2 Model dInfermeria
Data d'actualització:  20.10.2011