• Imprimeix

L’ICO revalida el distintiu ‘Igualtat en l’empresa’ que atorga el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

El Ministeri de Sanitat ha renovat aquest distintiu amb un informe de seguiment i avaluació que confirma els esforços de la institució per continuar avançant en el seu compromís amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Es valora positivament la implantació de les mesures previstes en el I Pla d’Igualtat i la seva continuïtat en el II Pla i es destaquen els treballs de seguiment realitzat que mostren un alt grau de compliment de les mesures del pla i permeten la presa de decisions futures.

10/01/2018 15:01
Logo Igualdad Empresa

L’Institut Català d’Oncologia (ICO) ha revalidat el distintiu ‘Igualtat en l’empresa’ que atorga el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI) amb un informe de seguiment i avaluació que confirma els esforços de la institució per continuar avançant en el seu compromís amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. L’informe valora positivament la implantació de les mesures previstes en el I Pla d’Igualtat i la seva continuïtat en el II Pla i es destaquen els treballs de seguiment realitzat que mostren un alt grau de compliment de les mesures del pla i permeten la presa de decisions futures.

Aquesta política d’igualtat s’ha vist reforçada amb el compromís d’incorporar l’eina de l’Autodiagnostic de Bretxa Salarial de Gènere’ del MSSSI per a les anàlisi retributives, l’elaboració d’una guia de mesures de conciliació de la vida laboral i personal, difosa àmpliament, i la realització de múltiples actuacions de difusió de la Igualtat d’Oportunitats entre ambdós sexes. Així mateix es destaca la realització periòdica d’un diagnòstic de gènere.

En el camí de la igualtat encara s’han de reduir la bretxa salarial entre dones i homes i aconseguir un major equilibri entre ambdós sexes en els llocs directius.

La Responsabilitat Social Corporativa a l’ICO

L’Institut Català d’Oncologia ha acceptat el compromís d’establir i desenvolupar polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe. Per altra banda també vol impulsar i fomentar mesures per aconseguir la igualtat real en l’organització, per tal d’establir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la seva política corporativa i de recursos humans, d’acord amb la definició d’aquest principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Amb l’objectiu que la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones sigui una realitat palpable en les relacions laborals i en el dia a dia de l’ICO, s’ha desenvolupat el Pla d’Igualtat d’Oportunitats, amb la intenció d’obtenir un instrument que permeti optimitzar el desenvolupament professional i personals dels treballadors/es, així com d’eliminar situacions de discriminació indirecta.

La Comissió d’Igualtat

El 2011 es va constituir la Comissió d’Igualtat de l’ICO formada, equitativament, per a representants de l’empresa i de professionals. La Comissió d’Igualtat és la responsable de dissenyar el ‘Pla per a la Igualtat efectiva entre homes i dones’ i vetllar per a la seva implementació i seguiment.

L’ICO té incorporada la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en els seus objectius i en el seu Pla Estratègic. És per això que el seu model de gestió es basi en la confiança, la transparència i el compromís. Compromís amb els pacients, professionals i proveïdors, una comunicació fluida i transparent i la confiança en els principis, que es poden resumir en la promoció de la medicina basada en l’evidència, la involucració de professionals, la consecució de canvis en la pràctica clínica i l’avaluació dels resultats.

L’elaboració anual de la Memòria de Sostenibilitat, segons les directrius de Global Reporting Initiative (GRI), el Pla de Responsabilitat Social Corporativa i el Programa ‘Conviure amb el Càncer’, d’informació, suport i recursos per als malalts i els seus familiars, són les eines de control, avaluació i seguiment per a la gestió de valors de l’ICO.