• Imprimeix

Les Unitats Funcionals d’Atenció Oncològica, una estructura organitzativa per millorar el diagnòstic i el tractament del càncer

Les Unitats Funcionals d’Atenció Oncològica (UFAO) fa més de 25 anys que funcionen a l’Institut Català d’Oncologia i l’Hospital Universitari de Bellvitge per tal de contribuir a una atenció oncològica més efectiva i eficient. En l’actualitat hi ha deu Unitats Funcionals d’Atenció Oncològica: mama, ginecologia oncològica, pulmó, sarcomes i tumors ossis, neuro-oncologia, cap i coll, pròstata, limfomes, esòfag i gàstrics i tumors de còlon i recte.

28/11/2017 11:11
Equip UFAO

L’Institut Català d’Oncologia i l'Hospital Universitari de Bellvitge celebren avui dimarts, 28 de novembre, la III Jornada de Benchmarking de les Unitats Funcionals d’Atenció Oncològica (UFAO) que reuneix a professionals d’ambdues institucions amb l’objectiu de debatre i reflexionar al voltant d’aquestes unitats per tal de millorar-ne el seu funcionament.

Les unitats funcionals són una estructura organitzativa que, davant d’una sospita de càncer, organitza l’atenció per arribar a un diagnòstic amb la màxima rapidesa i un consens per part dels equips interdisciplinaris especialitzats en cada tipus de càncer amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de l’atenció i el confort per al pacient.

L’any 1990, l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) van posar en marxa la seva primera Unitat Funcional d’Atenció Oncològica, en aquest cas de mama. Des de llavors, el mateix model s’ha anat aplicant a la resta de tumors més prevalents arribant a les 10 unitats funcionals. En l’actualitat, l’Institut Català d’Oncologia i l’Hospital Universitari de Bellvitge disposen de deu Unitats Funcional d’Atenció Oncològica que són:

- Unitat Funcional de Mama (UFM). Va ser la primera que es va crear i ha servit de model de referència per la implementació de la resta.
- Unitat Funcional de Ginecologia Oncològica (UFGO), creada l’any 1992.
- Unitat Funcional de Pulmó (UFP), creada el febrer de l’any 2000.
- Unitat Funcional de Sarcomes i Tumors ossis (UFTOS), creada l’abril del 2000.
- Unitat Funcional de Neuro-Oncologia (UNO), creada el febrer del 2001.
- Unitat Funcional de Cap i Coll (UFCC), creada l’any 2002.
- Unitat Funcional de Pròstata (UFPR), creada l'any 2008.
- Unitat Funcional de Limfomes (UFL), creada l’any 2009.
- Unitat Funcional de Tumors d’Esòfag i Gàstric (UTEG), creada l’any 2009.
- Unitat Funcional de Tumors de Colon i Recte (UFCCR), creada l’any 2009.

La implantació de les unitats funcionals han donat com a resultat la facilitació d’un diagnòstic ràpid i acurat, millorant significativament els intervals diagnòstic-tractament, tenir un impacte positiu en la supervivència dels pacients i proporcionar al pacient i a la seva família una atenció global i més personalitzada.

Què són les Unitats Funcionals d’Atenció Oncològica?
Les Unitats Funcionals Oncològiques són una estructura organitzativa, que compta amb professionals de l’ICO i l’HUB, fonamentada en la valoració inicial del malalt per part d’equips interdisciplinaris especialitzats en cada tipus de càncer. A diferencia dels clàssics comitès de tumors, en les unitats funcionals els especialistes comparteixen espai durant les visites.
D’aquesta manera, poden visitar el pacient simultàniament i consensuar les decisions sobre el diagnòstic i el tractament inicial. A més, la unitat funcional garanteix l’acompanyament del pacient -i de la seva família- durant tot el procés gràcies al personal d’infermeria, que porta la gestió del cas i dóna suport al conjunt de professionals implicats en les tasques de coordinació.

Com funcionen?
El procés assistencial de la unitat funcional comença en una consulta que és la porta única d’entrada de tots els casos de sospita o diagnòstic d’un càncer concret. En aquesta consulta d’entrada -ubicada físicament en alguns casos a l’HUB, i d’altres a l’ICO- diversos especialistes de la unitat visiten el pacient en un mateix espai de forma coordinada.
A partir d’aquí, l’equip decideix el tractament primari i l’estratègia terapèutica que cal seguir segons la informació obtinguda i el protocol vigent de la unitat. Després del primer tractament, el cas es pot revaluar per decidir els tractaments secundaris o adjuvants necessaris. Els casos dubtosos es presenten al comitè del tipus de tumor en qüestió, on també es debaten els resultats de la unitat i les propostes de millora.

Formen part d’aquestes unitats funcionals, principalment, oncòlegs mèdics, cirurgians oncològics, professionals d’infermeria, oncòlegs radioterapeutes, radiòlegs, patòlegs, i altres especialistes (com ara ginecòlegs en la unitat de càncer de mama, neuròlegs en la neurooncologia, pneumòlegs, etc). És molt destacable el paper que realitza dins de cada unitat funcional la infermera gestora de casos. Ella és la responsable d’efectuar el seguiment del compliment de tot el procés assistencial previst per l’equip i és una veritable figura de referència per al pacient, així com l’equip administratiu.

En definitiva, el treball en equip real entre professionals d’ambdues institucions organitzats en el procés oncològic dels tumors més prevalents.